Analiza porównawcza
Uniwersytet Warszawski uczelnia
Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 KRS: 0
Kod: 00-927 REGON: 1258
Miejsowość: Warszawa PKD/EKD: 80.30
Rok obrotowy (koniec) 2006-12-31 2005-12-31 Zmiana w PLN Zmiana w %
Wartości podane w: PLN
AKTYWA 1194761.59 949575.45 245186.14 20.52 %
Aktywa trwałe 982295.66 769871.6 212424.06 21.63 %
wartości niematerialne i prawne 1016.67 15377.91 -14361.24 -1412.58 %
wartość firmy z konsolidacji 0 0 0 0%
rzeczowe aktywa trwałe 980171.44 753378.56 226792.88 23.14 %
należności długoterminowe 0 0 0 0%
inwestycje długoterminowe 1107.54 1115.13 -7.60 -0.69 %
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0%
Aktywa obrotowe 212465.94 179703.85 32762.09 15.42 %
zapasy 14844.84 8922.89 5921.95 39.89 %
należności i roszczenia 18293.43 14615.67 3677.76 20.1 %
inwestycje krótkoterminowe 179278.03 154950.92 24327.11 13.57 %
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49.63 1214.37 -1164.74 -2346.85 %
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0%
PASYWA 1194761.59 949575.45 245186.14 20.52 %
Kapitał własny 791349.1 475272 316077.1 39.94 %
kapitał podstawowy 748491.27 437940.46 310550.81 41.49 %
wpłaty na rzecz kapitału 0 0 0 0%
udziały (akcje) własne 0 0 0 0%
kapitał zapasowy 0 0 0 0%
kapitał z aktualizacji wyceny 28962.96 29036.07 -73.11 -0.25 %
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0%
zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -14922.04 14922.04 0%
zysk (strata) netto 13894.87 23217.5 -9322.63 -67.09 %
odpisy z zysku netto 0 0 0 0%
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0%
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0 0 0%
Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0%
Zobowiązania długoterminowe 25343.25 24538.45 804.8 3.18 %
w tym: kredyty i pożyczki 18547.5 18547.5 0 0%
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0%
Zobowiązania krótkoterminowe 106879.41 92194.09 14685.32 13.74 %
w tym: kredyty i pożyczki 6913.35 1325.98 5587.37 80.82 %
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0%
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0 0 0%
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 16244.96 11988.09 4256.87 26.2 %
Rozliczenia międzyokresowe 271189.83 357570.9 -86381.07 -31.85 %
  0 0 0 0%
Przepływy operacyjne 69530.79 85013 -15482.21 -22.27 %
w tym: amortyzacja 55163.75 60626.16 -5462.41 -9.9 %
Przepływy inwestycyjne -45942.43 -96341.92 50399.49 -109.7 %
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -46682.22 -100624.87 53942.65 -115.55 %
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0 0 0%
Przepływy finansowe 3594.04 8085.84 -4491.8 -124.98 %
Przepływy netto 27182.4 -3243.07 30425.47 111.93 %
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0 0 0%
Środki pieniężne na początek okresu 152861.66 157295.34 -4433.68 -2.9 %
Środki pieniężne na koniec okresu 180044.06 154052.26 25991.8 14.44 %
  0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0 0 0%
w tym: do jednostek powiązanych 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0%
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0 0 0%
Koszty sprzedanych produktów 0 0 0 0%
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0%
Koszty sprzedaży 0 0 0 0%
Koszty zarządu 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 668044.28 624236.2 43808.08 6.56 %
w tym: do jednostek powiązanych 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży produktów 654641.08 610893.86 43747.22 6.68 %
Zmiana stanu produktów 3712.16 4937.01 -1224.85 -33%
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 9691.05 8405.24 1285.81 13.27 %
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0.09 -0.09 0%
Koszty operacyjne (porównawczy) 697008.52 638826.57 58181.95 8.35 %
amortyzacja 55163.75 60626.16 -5462.41 -9.9 %
zużycie materiałów i energii 35530.56 35283.66 246.90 0.69 %
usługi obce 60814.13 46487.56 14326.57 23.56 %
podatki i opłaty 42434.48 8648.5 33785.98 79.62 %
w tym: podatek akcyzowy 0 0 0 0%
wynagrodzenia 365332.52 346132.37 19200.15 5.26 %
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 72712.67 68000.62 4712.05 6.48 %
pozostałe koszty rodzajowe 65020.42 73645.87 -8625.45 -13.27 %
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 1.85 -1.85 0%
Wynik na sprzedaży -28964.24 -14590.38 -14373.86 49.63 %
Pozostałe przychody operacyjne 77604.77 39082.07 38522.7 49.64 %
Pozostałe koszty operacyjne 36860.56 5500.37 31360.19 85.08 %
Wynik operacyjny 11779.97 18991.33 -7211.36 -61.22 %
Przychody finansowe 4106.47 5556.6 -1450.13 -35.31 %
Koszty finansowe 1982.03 1294.86 687.17 34.67 %
w tym: odsetki 481.14 49.65 431.49 89.68 %
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0.22 -13.09 13.31 6050%
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0 0 0%
Wynik brutto 13904.63 23239.97 -9335.34 -67.14 %
Podatek dochodowy 9.76 22.47 -12.71 -130.23 %
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0 0 0%
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0%
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0 0 0%
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0%
Wynik netto 13894.87 23217.5 -9322.63 -67.09 %
Podpisy:
Ewa Twarowska Inne funkcja zarządcza
Katarzyna Chałasińska-Macukow Inne funkcja zarządcza
Pobrano z serwisu Analiza-Finansowa.pl