Analiza porównawcza
Uniwersytet Warszawski uczelnia
Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 KRS: 0
Kod: 00-927 REGON: 1258
Miejsowość: Warszawa PKD/EKD: 80.30
Rok obrotowy (koniec) 2005-12-31 2004-12-31 Zmiana w PLN Zmiana w %
Wartości podane w: PLN
AKTYWA 949575.45 926092.17 23483.28 2.47 %
Aktywa trwałe 769871.6 743445.3 26426.3 3.43 %
wartości niematerialne i prawne 15377.91 28615.59 -13237.68 -86.08 %
wartość firmy z konsolidacji 0 0 0 0%
rzeczowe aktywa trwałe 753378.56 710635.2 42743.36 5.67 %
należności długoterminowe 0 0 0 0%
inwestycje długoterminowe 1115.13 4194.5 -3079.37 -276.14 %
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0%
Aktywa obrotowe 179703.85 182646.87 -2943.02 -1.64 %
zapasy 8922.89 5577.11 3345.78 37.5 %
należności i roszczenia 14615.67 18646.73 -4031.06 -27.58 %
inwestycje krótkoterminowe 154950.92 157295.34 -2344.42 -1.51 %
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1214.37 1127.7 86.67 7.14 %
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0%
PASYWA 949575.45 926092.17 23483.28 2.47 %
Kapitał własny 475272 462511.27 12760.73 2.68 %
kapitał podstawowy 437940.46 412149.04 25791.42 5.89 %
wpłaty na rzecz kapitału 0 0 0 0%
udziały (akcje) własne 0 0 0 0%
kapitał zapasowy 0 0 0 0%
kapitał z aktualizacji wyceny 29036.07 29436.06 -399.99 -1.38 %
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0%
zysk (strata) z lat ubiegłych -14922.04 0 -14922.04 100%
zysk (strata) netto 23217.5 20926.16 2291.34 9.87 %
odpisy z zysku netto 0 0 0 0%
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0%
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0 0 0%
Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0%
Zobowiązania długoterminowe 24538.45 17075.15 7463.3 30.41 %
w tym: kredyty i pożyczki 18547.5 4558.5 13989 75.42 %
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0%
Zobowiązania krótkoterminowe 92194.09 88486.49 3707.6 4.02 %
w tym: kredyty i pożyczki 1325.98 1325.98 0 0%
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0%
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0 0 0%
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 11988.09 14251.34 -2263.25 -18.88 %
Rozliczenia międzyokresowe 357570.9 358019.26 -448.36 -0.13 %
  0 0 0 0%
Przepływy operacyjne 85013 98325.78 -13312.78 -15.66 %
w tym: amortyzacja 60626.16 46586.39 14039.77 23.16 %
Przepływy inwestycyjne -96341.92 -71727.28 -24614.64 25.55 %
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -100624.87 -76128.79 -24496.08 24.34 %
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0 0 0%
Przepływy finansowe 8085.84 2225 5860.84 72.48 %
Przepływy netto -3243.07 28823.5 -32066.57 988.77 %
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0 0 0%
Środki pieniężne na początek okresu 157295.34 130799.26 26496.08 16.84 %
Środki pieniężne na koniec okresu 154052.26 159622.77 -5570.51 -3.62 %
  0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0 0 0%
w tym: do jednostek powiązanych 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0%
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0 0 0%
Koszty sprzedanych produktów 0 0 0 0%
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0%
Koszty sprzedaży 0 0 0 0%
Koszty zarządu 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 624236.2 562456.16 61780.04 9.9 %
w tym: do jednostek powiązanych 0 0 0 0%
Przychody ze sprzedaży produktów 610893.86 555255.99 55637.87 9.11 %
Zmiana stanu produktów 4937.01 -2351.92 7288.93 147.64 %
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 8405.24 9552.1 -1146.86 -13.64 %
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0.09 0 0.09 100%
Koszty operacyjne (porównawczy) 638826.57 568485.58 70340.99 11.01 %
amortyzacja 60626.16 46586.39 14039.77 23.16 %
zużycie materiałów i energii 35283.66 32591.99 2691.67 7.63 %
usługi obce 46487.56 47904.89 -1417.33 -3.05 %
podatki i opłaty 8648.5 6133.57 2514.93 29.08 %
w tym: podatek akcyzowy 0 0 0 0%
wynagrodzenia 346132.37 302840.71 43291.66 12.51 %
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 68000.62 58426.27 9574.35 14.08 %
pozostałe koszty rodzajowe 73645.87 74001.77 -355.90 -0.48 %
wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.85 0 1.85 100%
Wynik na sprzedaży -14590.38 -6029.42 -8560.96 58.68 %
Pozostałe przychody operacyjne 39082.07 31545.25 7536.82 19.28 %
Pozostałe koszty operacyjne 5500.37 7773.1 -2272.73 -41.32 %
Wynik operacyjny 18991.33 17742.72 1248.61 6.57 %
Przychody finansowe 5556.6 6026.3 -469.7 -8.45 %
Koszty finansowe 1294.86 2835.45 -1540.59 -118.98 %
w tym: odsetki 49.65 32.83 16.82 33.88 %
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -13.09 -1.82 -11.27 86.1 %
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0 0 0%
Wynik brutto 23239.97 20931.75 2308.22 9.93 %
Podatek dochodowy 22.47 5.59 16.88 75.12 %
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0 0 0%
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0%
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0 0 0%
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0%
Wynik netto 23217.5 20926.16 2291.34 9.87 %
Podpisy:
Ewa Twarowska Inne funkcja zarządcza
Katarzyna Chałasińska-Macukow Inne funkcja zarządcza
Pobrano z serwisu Analiza-Finansowa.pl